دومین کارگروه تخصصی تامین مالی در صنعت خودرو با هدف غنی سازی محتوای اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو روز سه شنبه 22 مهرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فناوری، این نشست با حضور دکتر ناصر باقری مقدم، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دبیر علمی کنفرانس، دکتر روح اله ابوجعفری، مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده و دبیر کارگروه تخصصی تامین مالی در صنعت خودرو، دکتر سعید جمالی، مدیرتامین مالی شرکت سایپا، خانم اسماعیلی، مدیر تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت ایران خودرو، دکتر برزین جعفر تاش و محسن اختیاری، پژوهشگران گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده و آقای میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو برگزار شد. در این نشست حاضرین دیدگاه های خود را در خصوص روند همکاری های بعدی اعلام و پیرامون پیشنهادهای ارائه شده بحث و گفتگو پرداختند. رئوس مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:

  • آسیب‌شناسی و تجربه نگاری تأمین مالی صنعت خودرو با تأکید بر تجربیات و فرایند های موجود در بازار پول و بازار سرمایه

  • بررسی چالش های خودروسازان در زمینه روش های قیمت گذاری خودرو

  • بررسی ارتباط بین بانک های تامین مالی کننده و امکان سنجی برگزاری جلسه مشترکی بین شرکت های خودروسازی و بانک های ارائه دهنده تسهیلات

  • بررسی عوامل درونی و بیرونی برای تحلیل فضای تامین مالی

در نهایت مقرر شد اعضاء در تعامل با هم اهداف و روندهای اجرایی کارگروه را مشخص نمایند. گفتنی ست کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو ۲ و ۳ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.