پروژه‌ها

برای ارتباط با مدیران گروه کلیک نمایید.

استقرار و راهبری اتاق فکر و اقدام سرباز ماهر

گروه پژوهشی: گروه جامعه و پیشرفت
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (2.83 مگابایت)

بررسي نهادهاي متولي مديريت پژوهش در کشورهاي منتخب

گروه پژوهشی: معاونت پژوهش
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (1.64 مگابایت)

وضعیت صنعت ماشین سازی پیشرفته در کشور در حوزه های صنعتی منتخب

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (2.5 مگابایت)

مجموعه مقالات منتخب در سياست گذاري فناوري هاي نوظهور

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (1.2 مگابایت)

طراحي و اجراي پايلوت برنامه حمايت از همکاري شرکت‌هاي دانش‌بنيان و شرکت‌هاي بزرگ

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (1.13 مگابایت)

طراحي پايگاه تحليلي قوانين و مقررات علم، فناوري و نوآوري کشور

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (1.39 مگابایت)

طراحی ابزارهای سیاستی مشوق بازار محصولات دانش بنیان

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (1.14 مگابایت)

جايگاه کمک‌هاي رسمي توسعه‌اي ايران در راستاي تحقق اهداف فناورانه کشور در کشورهاي هدف

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (1.52 مگابایت)

تعريف بومي تحقيق و توسعه

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (1.19 مگابایت)

شناسايي و تحليل عوامل موثر بر تجاري سازي اختراعات در ايران از ديدگاه سياست گذاري

گروه پژوهشی: گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری
همکار(ها):
مدت زمان: 1 ماه
پیوست: PDF icon دریافت فایل (1.07 مگابایت)

صفحه‌ها