گزارش نشست تخصصی در كنفرانس مديريت فناوری و نوآوری ( مدل ها و راهكارهای توسعه هوش مصنوعی در كشور)

نشست بررسی مدلهای و راهكارهای توسعه هوش مصنوعی در كشور، روز ١٢ بهمن ١٤٠٢ ذیل نشستهای تخصصی هفدهمین كنفرانس ملی و سیزدهمین كنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری با حضور آقایان دكتر رضا اسدی فرد معاون توسعه شركتهای دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و عضو هیأت علمی پژوهشكده مطالعات فناوری، مهندس حسین خسروپور مدیر كل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دكتر جواد سلطان زاده عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران در مركز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این نشست آقای احمدرضا سازگارنژاد پژوهشگر سیاستگذاری حوزه هوش مصنوعی دبیری نشست را به عهده داشتند.

دانلود متن گزارش