برگزاری وبینار « آشنایی با ساختار صنعت برق روسیه با تمرکز بر جایگاه تنظیم گری »

صنعت برق روسیه از زمان ایجاد اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۱۷ تاکنون تغییرات زیادی به ویژه در حوزه ساختار حکمرانی داشته است. این صنعت از اواسط قرن بیستم تا پایان اتحاد جماهیر شوروی به صورت یکپارچه عمودی و متمرکز، بوده است.
بعد از فروپاشی شوروی، روسیه به منظور افزایش رقابت و کاهش تمرکز، گام‌هایی را به تدریج در مسیر تجدیدساختار طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ برداشت. اولین اقدام برای تجدید ساختار صنعت برق در سال ۲۰۰۱ شروع شد و دولت قوانینی را به‌منظور ایجاد مالکیت غیرمتمرکز در این صنعت تصویب کرد. در سال ۲۰۰۳ مطابق قوانین فدرال مبنی بر دوران گذار به بازار آزاد، هدف‌گذاری برای رسیدن به بازار عمده‌فروشی در سال ۲۰۱۱ و بازار خرده‌فروشی تا پایان سال ۲۰۱۵ صورت گرفت.
نهادهای تنظیم‌گر نقش مهمی در فرایند تجدیدساختار به ویژه ایجاد و نظارت بر بازارهای عمدهفروشی و خرده‌فروشی ایفا کرده‌اند. کمیته ضد انحصار فدرال به عنوان نهاد تنظیم‌گر عمومی رقابت و شورای بازار به عنوان نهاد تنظیم‌گر حوزه برق مهم‌ترین نهادهای تنظیم‌گر این صنعت به شمار می‌آیند.
در وبینار « آشنایی با ساختار صنعت برق روسیه با تمرکز بر جایگاه تنظیم گری»، ضمن بررسی ساختار صنعت برق روسیه، به معرفی نهادهای تنظیم‌گر حوزه برق و تبیین وظایف و اختیارات آن‌ها به ویژه در حوزه تعرفه‌گذاری برق پرداخته خواهد شد.
موضوع تجدیدساختار در صنعت برق ایران نیز از اوایل دهه هشتاد، مطرح و بخشی از آن از طریق تأسیس نهادها و سازمان‌های مرتبط اجرایی شده است. آشنایی با تجربیات روسیه در حوزه ۱-سازوکارهای توسعه رقابت صنعت برق، ۲-معرفی نهادها و بازیگران مؤثر و۳-چگونگی گذار موفقیت آمیز از وضعیت انحصاری به رقابتی، خواهد توانست راهکارهای سیاستی موثری در حوزه تجدیدساختار صنعت برق ایران برای مدیران، کارشناسان و علاقمندان حوزه سیاست‌گذاری انرژی به ارمغان آورد.