معرفی آقای دکتر حسینی به سمت رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری

در جلسه شورای پژوهشکده مطالعات فناوری مورخ 13 دی ماه 1401 از زحمات آقای دکتر طباطبائیان در مدت بیش از 10 سال مسئولیت ایشان در جایگاه رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری تقدیر شد و آقای دکتر حسینی به عنوان رئیس جدید پژوهشکده معرفی شدند.